Kontakt: +48 608 335 086
adwokat
KATARZYNA
HALABOWSKA
Regulamin porad prawnych online

§ 1

Regulamin porad prawnych online, zwany dalej Regulaminem porad lub Regulaminem, określa warunki świadczenia usługi porady prawnej online na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej Klientami, drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.adwokat-halabowska.pl , zwanej dalej Serwisem.

§ 2

Usługa porady prawnej online, zwana dalej Usługą, świadczona jest przez adwokata Katarzynę Halabowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Halabowska z  siedzibą w  Katowicach, zwaną dalej Kancelarią.

§ 3

1. Klient zobowiązany jest do:

a) udzielenia odpowiedzi na pytania odnośnie przedstawionego zagadnienia zadane przez Kancelarię,

b) podania danych niezbędnych do kontaktu z Kancelarią,

c) wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w przypadku zgłoszenia takiego żądania lub istnienia obowiązku jej wystawienia,

d) potwierdzenia faktu otrzymania odpowiedzi,

e) wykorzystania uzyskanej pomocy tylko na użytek własny.

2. W przypadku niewypełnienia obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu wykonanie Usługi zostaje wstrzymane do czasu usunięcia przeszkody przez Klienta, o czym Kancelaria niezwłocznie Klienta zawiadamia.

3. Poza przypadkami określonymi w ust. 1 powyżej, zmiana terminu wykonania Usługi może nastąpić tylko w przypadku spraw szczególnie zawiłych wymagających ponadprzeciętnego nakładu pracy i dodatkowych wyjaśnień lub z powodu siły wyższej.

4. O zmianie terminu wykonania Usługi Kancelaria niezwłocznie informuje Klienta.

§ 4

1. Umowa wygasa z chwilą wykonania Usługi przez Kancelarię, w sposób określony w § 2 ust. 8 Regulaminu porad.

2. Umowa ulega rozwiązaniu w wypadku braku usunięcia przeszkód, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Klienta przez Kancelarię o wstrzymaniu wykonania Usługi. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot wynagrodzenia uiszczonego za wykonanie Usługi.

3. Klient może rozwiązać umowę niezwłocznie informując o tym Kancelarię.

4. W związku z rozwiązaniem umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów niezbędnych do wykonania Usługi poniesionych przez Kancelarię od daty zawarcia umowy do jej rozwiązania przez Klienta.

5. W przypadku rozwiązania umowy po wniesieniu opłaty przez Klienta Kancelaria dokonuje w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy zwrotu otrzymanego wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, z potrąceniem kosztów, o których mowa w ust. 4 powyżej.

§ 5

1. Dane przekazane przez Klienta będą przetwarzane tylko i wyłącznie do realizacji Usługi, celów ewidencyjnych oraz marketingowych Kancelarii.

2. Kancelaria za zgodą Klienta może wykorzystywać w prowadzeniu działalności gospodarczej opinię wystawioną przez Klienta po wykonaniu Usługi.

§ 6

1. W przypadku zastrzeżeń do wykonania Usługi Klient, w terminie 7 dni od dnia, w którym Usługa ta została lub miała zostać wykonana, może zgłosić pisemną reklamację na adres Kancelarii wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu porad.

2. Kancelaria rozstrzyga reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania informując o wyniku postępowania Klienta i wskazując uzasadnienie rozstrzygnięcia.

3. W razie uwzględnienia reklamacji Kancelaria, w terminie 7 dni od dnia jej uwzględnienia, dokonuje zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w części lub w całości.

4. Właściwym sądem do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z realizacji Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Kancelarii.

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia Usługi, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

2. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej Kancelarii i ma zastosowanie do wszystkich Usług świadczonych na jego podstawie po tej dacie.

3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Kancelarii. Zapytania złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zapytania przez Klienta.