Kontakt: +48 608 335 086
adwokat
KATARZYNA
HALABOWSKA
Prawo karne
obrona w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, reprezentowanie osób pokrzywdzonych w procesach karnych, odszkodowania z tytułu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania
Prawo cywilne
dochodzenie roszczeń majątkowych, sprawy o zapłatę, odszkodowania, wypadki komunikacyjne, sprawy ubezpieczeniowe, błędy w sztuce lekarskiej, ochrona dóbr osobistych, sprawy konsumenckie, umowy, postępowania dotyczące nieruchomości, obrona przez roszczeniami cywilnymi osób trzecich
Prawo rodzinne i opiekuńcze
sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, sprawy związane z ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej i ustaleniem kontaktów z dzieckiem, sprawy alimentacyjne – o przyznanie alimentów, o zmniejszenie/podwyższenie alimentów, sprawy dotyczące pochodzenia dziecka – o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa, sprawy dotyczące ustrojów majątkowych małżonków – o zniesienie wspólności majątkowej, o podział majątku, sprawy o ubezwłasnowolnienie;
Prawo spadkowe
stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, unieważnienie testamentu.
Prawo gospodarcze
rejestracja działalności gospodarczej i spółek, zastępstwo przed sądami i organami administracji, opinie prawne, umowy w obrocie gospodarczym, stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych
Prawo pracy
dochodzenie roszczeń pracowników o wynagrodzenie za pracę i nadgodziny, o ustalenie istnienia stosunku pracy, o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, o przywrócenie do pracy, wypadki przy pracy, sporządzanie i opiniowanie umów o pracę oraz regulacji wewnętrznych pracodawcy, regulaminów, zarządzeń, zwolnienia indywidualne i grupowe, związki zawodowe, mobbing, reprezentowanie pracodawców, badanie dokumentacji pracowniczej w siedzibie pracodawcy
Prawo medyczne
reprezentacja pacjentów i lekarzy w sprawach o tzw. błąd w sztuce, dochodzenie roszczeń, udział w postępowaniach karnych, cywilnych i dyscyplinarnych
Prawo administracyjne
skargi, odwołania od decyzji administracyjnych, reprezentowanie stron przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi, w tym także postępowania w sprawach służb mundurowych)
Prawo własności intelektualnej
sprawy z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji